นำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อไหนที่โดนใจกันบ้างตามมาดูกันเลย

ขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อไหนที่โดนใจกันบ้างตามมาดูกันเลย

1.น้ำบาดาลมีความใสสะอาด
น้ำบาดาลที่ได้จากบ่อบาดาลมักเป็นน้ำที่ความ ใสสะอาดเพราะน้ำบาดาลจะต้องไหลผ่านทั้งชั้นดินและต้องซึมผ่านช่องหินที่ความหนาแน่นสูงจึงทำให้น้ำจากบ่อบาดาลมีความใสสะอาดระดับหนึ่งนั่นเอง

2.น้ำบาดาลมีปริมาณมากพอ
ถึงแม้ปัจจุบันจะมีการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นจำนวนมากขึ้นก็ตามแต่ปริมาณน้ำบาดาลยังคงมีปริมาณมากพอสมควรให้เราได้สามารถนำมาใช้กันได้และช่วงหน้าฝนเมื่อฝนตกก็มีน้ำไหลลงไปเป็นน้ำบาดาลหมุนเวียนไปเรื่อยๆจึงทำให้น้ำบาดาลมีปริมาณเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย

3.เสียพื้นที่ในการขุดเจาะไม่มาก
การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำขึ้นมาใช้จะมีการเสียพื้นที่ในการขุดเจาะไม่มากนักถ้าเทียบจากการกักเก็บน้ำแบบอื่นซึ่งเราก็สามารถนำน้ำบาดาลมาใช้และยังเหลือพื้นที่ในทำประโยชน์อย่างอื่นต่อไป

4.มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีไม่หมดหรือแห้งขอด
บ่อบาดาลจะมีน้ำออกมาตลอดทั้งปีโดยที่ไม่แห้งขอดแต่การนำน้ำบาดาลมาใช้ต้องมีการบริหารจัดการให้เหมาะสมด้วยก็จะทำให้น้ำจากบ่อบาดาลมีปริมาณมากพอที่จะสามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีนั่นเอง

ข้อเสียน้ำบาดาลมีอะไรบ้าง
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 1 : สนิมเหล็ก
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 2 : การปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูล หรือสารเคมี
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 3 : มีค่าฟลูออไรต์เกินค่ามาตรฐาน
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 4 : การผสมของหินปข้อเสียน้ำบาดาลที่ 5 : การกัดกร่อน
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 6 : น้ำบาดาลมีกลิ่นเหม็น
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 7 : มีต้นทุนสูงในการขุดเจาะ
ข้อเสียน้ำบาดาลที่ 8 : มีต้นทุนสูงในการติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาล

ปัญหาก่อนการติดตั้งระบบน้ำบาดาล
1. น้ำบาดาลมีซากพืช ซากสัตว์ปนอยู่
2. น้ำบาดาลมีเศษหิน กรวดเจือปน
3.มีแมงกานีส หรือค่าสนิมเหล็กเจือปน
4. น้ำบาดาลมีค่าคลอไรด์เกินมาตรฐาน
5. น้ำบาดาลยังไม่ถูกปรับค่ากรด-ด่าง
6. น้ำบาดาลมีหินปูน
7. มีค่าโลหะที่เป็นอัตรายเจือปนอยู่
8. มีค่าฟลูออไรต์ในน้ำบาดาลเกินมาตรฐาน
9. น้ำบาดาลมีสารละลายในน้ำเยอะเกินไป
10. น้ำบาดาลมีกลิ่นเหม็น

                        ติดต่อช่างเจาะบาดาล       

Drilling an artesian well and using groundwater What are some things that resonate with each other? Let’s go and see.

1. Groundwater is clear and clean.

Groundwater from artesian wells is often water that is clear because groundwater must flow through the entire soil layer and must seep through the rock channel at a high density, thus making the water from the groundwater to have a certain level of clarity.

2. There is enough groundwater.

Although at present there is many artesian wells being drilled, but the amount of groundwater is still large enough for us to be able to use each other and during the rainy season when it rains, there is water flowing down into water. Groundwater continually circulates, thus increasing the volume of groundwater.

3. Not much waste of drilling space

Drilling an artesian well to bring water for use will not waste much drilling space compared to other types of water storage, which we can use groundwater and still have a lot of space to use. Next

4. There is no water to use all year round or dry.

Artesian wells will have water throughout the year without drying out, but the use of groundwater must be managed appropriately, so that water from artesian wells will be sufficient to be used throughout the year itself.

What are the disadvantages of groundwater?

Disadvantages of groundwater 1: Iron rust

Disadvantages of groundwater 2: Contamination of sewage or chemicals

Disadvantages of groundwater 3 : Fluorite values ​​exceed the standard.

Groundwater Disadvantages 4: Mixing of rocks Groundwater Disadvantages 5: Corrosion

Disadvantages of groundwater 6 : Groundwater has a bad smell.

Groundwater Disadvantage 7 : High Cost of Drilling

Disadvantages of groundwater 8 : The high cost of installing a groundwater purifier.

Problems before installing a groundwater system

1. Groundwater contains humus. Carcass

2. Groundwater contains rubble and gravel.

3. Contains manganese or iron rust impurities

4. Groundwater has a chloride value that exceeds the standard.

5. Groundwater has not been adjusted to the acid-base value.

6. Groundwater contains limestone.

7. There is a precious metal that is an impurity rate.

8. The fluorite value in groundwater exceeds the standard.

9. Groundwater contains too much aqueous solution.

10. Groundwater has a bad smell.

                        ติดต่อช่างเจาะบาดาล       

钻一口自流井和使用地下水 哪些东西会相互产生共鸣?我们去看看吧。

1、地下水清澈干净。

自流井的地下水往往是清澈的水,因为地下水必须流经整个土层,并且必须以高密度从岩石通道中渗出,从而使地下水中的水具有一定的清澈度。

2、地下水充足。

虽然目前有很多自流井在钻,但地下水量仍然足够我们可以互相利用,而且在下雨的雨季,有水流下水。地下水不断循环,从而增加了地下水量。

3. 不浪费钻孔空间

与其他类型的蓄水方式相比,打自流井取水不会浪费太多钻井空间,我们可以使用地下水,而且还有很多空间可以使用。下一个

4. 常年无水或干燥。

自流井终年有水,不会干涸,但必须妥善管理地下水的使用,使自流井的水足可全年使用。

地下水的缺点是什么?

地下水的缺点1:铁锈

地下水的缺点2:污水或化学品的污染

地下水的缺点3:萤石值超标。

地下水缺点4:岩石混合地下水缺点5:腐蚀

地下水的缺点6:地下水有异味。

地下水缺点7:钻井成本高

地下水的缺点8:安装地下水净化器成本高。

安装地下水系统前的问题

1、地下水中含有腐殖质。胴体

2、地下水中含有碎石和砾石。

3.含有锰或铁锈杂质

4、地下水氯值超标。

5、地下水没有调整到酸碱值。

6. 地下水含有石灰石。

7.有一种贵金属是杂质率。

8、地下水中萤石值超标。

9. 地下水含有过多的水溶液。

10.地下水有异味。

                        ติดต่อช่างเจาะบาดาล