ความหมายของการประกอบกิจการน้ำบาดาล

ความหมายของการประกอบกิจการน้ำบาดาล
การประกอบกิจการน้ำบาดาล หมายถึง การดำเนินการที่เกี่ยวกับน้ำบาดาล ทั้งด้านการเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลและการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ซึ่งการดำเนินการในแต่ละด้านจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โดยเคร่งครัดและห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้ำบาดาลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้ำบาดาลนั้นหรือไม่ เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมอบหมาย

1.การขอรับใบอนุญาติเจาะน้ำบาดาล
2. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือรับรองสิทธิที่จะเจาะน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินในคำขอรับ ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
3. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะน้ำบาดาล
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
5. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะและหนังสือรับรองนักธรณีวิทยา หรือวิศวกร (กรณีระบุผู้รับเหมาเจาะ)
6. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือที่ดินจัดสรร)
– กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
– กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
1. หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีกรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นคำขอ ด้วยต้นเอง)
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แสดงรายนามผู้มีอำนาจลงนาม

2.หน้าที่ของผู้รับอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
2.1 ก่อนที่จะเริ่มเจาะน้ำบาดาลจะต้องนำพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการเตรียมการเพื่อเจาะ
2.2 เครื่องเจาะน้ำบาดาลต้องเป็นเครื่องเจาะตามแบบที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฯ
2.3 ความลึกของบ่อน้ำบาดาล ขนาดบ่อน้ำบาดาลต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฯและใบอนุญาตฯ 1 ฉบับต่อการเจาะน้ำบาดาลจำนวน 1 บ่อ
2.51 ต้องมีช่างเจาะที่ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ควบคุมรับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล
2.5.2 ในการเจาะ ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา
2.5.3 ต้องเก็บตัวอย่างดิน หิน กรวด ทราย จากการเจาะน้ำบาดาล โดยเก็บทุกระยะความลึก 1.5 เมตร
2.5.4 บ่อน้ำบาดาลต้องใช้ท่อเหล็กเหนียวผิวเคลือบดำหรือชุบสังกะสีท่ออื่นที่มิได้ทำด้วยเหล็กเหนียว
2.5.5 ต้องจัดทำและส่งรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (แบบ นบ./3) รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ
2.5.6 การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่มีความลึกเกินกว่า 400 เมตรผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีหนังสือยืนยันว่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขพิเศษ
2.5.7 ต้องทำชานบ่อรอบปากบ่อน้ำบาดาลหนาไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร
2.5.8 ต้องติดตั้งมาตรวัดน้ำชนิดขับเคลื่อนตัวเลขด้วยระบบแม่เหล็ก

3.การขอต่ออายุใบอนุญาต
1. ประเภทการใช้น้ำบาดาล
1. อุปโภคบริโภค

                         ติดต่อช่างเจาะบาดาล        

Meaning of groundwater business

Groundwater business operations refer to operations related to groundwater. Both in terms of drilling groundwater use and drainage into artesian wells The operations in each field must be strictly in accordance with the Groundwater Act B.E. 2520 and prohibit anyone from conducting any groundwater business, regardless of ownership. Or right of possession of land in that groundwater area, unless permitted by the Director-General of the Department of Groundwater Resources or a person entrusted by the Director-General of the Department of Groundwater Resources

1. Applying for a permit to drill groundwater

2. Copy of evidence of ownership or possession rights such as Title Deed Nor Sor 3, land use consent letter Certificate of the right to drill groundwater in the land or sign to certify that the person has rights in the land in the application groundwater drilling license

3. Brief map showing routes and places to drill groundwater.

4. Copy of factory business license or factory expansion license (In the case of an industrial factory)

5. Copy of certificate of drill technician and certificate of geologist or engineer (in case of specifying drilling contractor)

6. Allocation plan (In the case of an allotted village or allocated land)

– In case the applicant is a natural person Power of attorney affixing a stamp duty of 30 baht (in case of not submitting the application in person)

– In case the applicant is a juristic person

1. Power of attorney affixing a stamp duty of 30 baht (in case the managing director does not submit the application by himself)

2. Copy of juristic person registration certificate Show the name of the authorized signatory

2. Duties of the licensee to drill groundwater

2.1 Before starting to drill groundwater, a competent official must be taken to inspect the preparation for drilling.

2.2 Groundwater drilling machines must be drilling machines according to the design specified in the license.

2.3 Depth of artesian wells The size of an artesian well must be as stipulated in the permit and one permit per 1 well drilling.

2.51 There must be a driller who has received a driller certificate from the Director-General of the Department of Groundwater Resources. Responsible for the drilling of groundwater

2.5.2 In drilling, if antiques, artifacts, fossils or minerals of economic or educational value are found in the field of geology

2.5.3 Soil, rock, gravel, sand samples must be collected from groundwater drilling. By collecting all distances to a depth of 1.5 meters

2.5.4 Artesian wells must use ductile iron pipes with black coating or galvanized other pipes that are not made of steel.

2.5.5 Must prepare and submit a daily operation report (Form Nor Bor./3), a report on water volume testing.

2.5.6 To obtain a permit to drill groundwater with a depth of more than 400 meters, the applicant must have a letter confirming that the special conditions must be met.

2.5.7 There must be a landing area around the mouth of an artesian well with a thickness of not less than 15 centimeters.

2.5.8 Must install a numerically driven water meter with a magnetic system.

3. Application for renewal of license

1. Types of use of groundwater

1. Consumables

                         ติดต่อช่างเจาะบาดาล        

地下水业务的意义

地下水业务是指与地下水相关的业务。无论是在钻探地下水方面 地下水利用和排入自流井 每个领域的运营都必须严格按照《地下水法 B.E. 2520》进行,禁止任何人从事任何地下水业务,无论其所有权如何。或在该地下水区域拥有土地的权利,除非得到地下水资源部局长或地下水资源部局长委托的人的许可

1、申请地下水钻探许可证

2. 所有权或占有权的证据副本,例如地契Nor Sor 3、土地使用同意书 土地开采地下水权证 或签署以证明该人在申请中对该土地拥有权利 地下水钻探许可证

3. 简图显示了开采地下水的路线和地点。

4、工厂营业执照复印件 或工厂扩建许可证 (在工业工厂的情况下)

5. 钻井技术员证书和地质师或工程师证书复印件(如指定钻井承包商)

6. 分配方案 (在分配村庄或分配土地的情况下)

– 如果申请人是自然人 加盖印花税 30 泰铢的授权书(如果未亲自提交申请)

– 如果申请人是法人

1. 加盖印花税 30 泰铢的授权书(万一董事总经理不亲自提交申请)

2、法人登记证复印件 显示授权签字人的姓名

2. 持牌人钻探地下水的责任

2.1 在开始钻探地下水之前,必须请有资格的官员检查钻探的准备情况。

2.2 地下水钻机必须是按照许可证规定设计的钻机。

2.3 自流井深度 自流井的大小必须符合许可证的规定,每钻一口许可证。

2.51 必须有一名已获得地下水资源局局长颁发的司钻证书的司钻。负责开采地下水

2.5.2 在钻探中,如果在地质领域发现具有经济或教育价值的古董、文物、化石或矿物

2.5.3 土壤、岩石、砾石、沙子样品必须从地下水钻探中采集。通过收集所有距离到 1.5 米的深度

2.5.4 自流井必须使用黑色涂层球墨铸铁管或镀锌其他非钢制管道。

2.5.5 必须准备并提交每日运行报告(Form Nor Bor./3),水量检测报告。

2.5.6 申请钻探400米以上地下水的许可证,申请人必须持有满足特殊条件的信函。

2.5.7 自流井口周围应有不小于 15 厘米厚地着陆区。

2.5.8 必须安装带有磁力系统的数字驱动水表。

3. 牌照续期申请

一、地下水利用类型

1. 消耗品

                         ติดต่อช่างเจาะบาดาล