ประโยชน์ของน้ำบาดาล

ประโยชน์ของน้ำบาดาล

น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำสำรองที่สำคัญของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร เศรษฐกิจ และสังคม อันเนื่องมาจากลักษณะเด่นของน้ำบาดาล คือ คุณภาพและอุณหภูมิค่อนข้างคงที่ ใช้พื้นที่และการลงทุนต่อหน่วย ต่ำกว่าการใช้น้ำประปาและน้ำผิวดิน ปริมาณไม่ผันแปรตามฤดูกาล เราสามารถจำแนกประเภทของการใช้น้ำบาดาลได้ 3 ประเภทดังนี้
1. การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคอุปโภค ได้แก่ การใช้น้ำเพื่อเป็นน้ำดื่ม น้ำใช้ ในครัวเรือน
2. การใช้น้ำบาดาลเพื่อการทำเกษตรกรรม ได้แก่ การใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกพืช ผัก และการเลี้ยงสัตว์
3. การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุตสาหกรรมและการประกอบธุรกิจอาทิเช่น
– การใช้น้ำบาดาลในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ การใช้น้ำบาดาลในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
– การใช้น้ำประกอบธุรกิจบริการ

เราควรที่จะใช้น้ำบาดาลอย่างชาญฉลาด ซึ่งมี หลักสำคัญอยู่ 3 ประการ คือ

1. การใช้น้ำบาดาลในเชิงอนุรักษ์ ไม่ให้เกินสมดุลตามธรรมชาติ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บของแหล่งน้ำบาดาล โดยอาจใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือหลักเศรษฐศาสตร์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

2. การป้องกันคุณภาพของน้ำบาดาล โดยเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ำบาดาล ควรตระหนักเสมอว่า มลพิษ สารพิษ สิ่งปฏิกูลบนพื้นดินและใต้ดินทุกอย่าง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำบาดาลด้วย

3. การใช้น้ำบาดาลอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ควรให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนมองเห็นความสำคัญของน้ำบาดาล ซึ่งนำมาใช้และผลที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว

                       ติดต่อช่างเจาะบาดาล     

The benefits of groundwater

Groundwater is the country’s important water reserve. Currently, Thailand has developed groundwater for widespread use. To accommodate the expansion of the population, economy and society due to the outstanding characteristics of groundwater, namely, the quality and temperature are relatively stable. Use space and investment per unit lower than the use of tap water and surface water The quantity does not vary seasonally. We can classify the use of groundwater into 3 types as follows:

1. The use of groundwater for consumption, such as the use of water for drinking water, household water

2. The use of groundwater for agriculture is the use of water for planting, vegetable and animal husbandry.

3. Use of groundwater for industry and business operations such as

– Use of groundwater in the industrial sector, such as the use of groundwater in industrial plants or as raw materials in production 

– Using water for service business

We should use groundwater wisely, which has 3 main principles:

1. Conservative use of groundwater do not exceed the natural balance This increases the storage potential of groundwater resources. May take legal measures or economic principles and public participation

2. Protection of the quality of groundwater by being careful not to cause contamination in groundwater sources Always be aware that pollution, toxic substances, all on the ground and underground. Affects the quality of groundwater as well.

3. The most valuable and beneficial use of groundwater should educate and encourage people to see the importance of groundwater which is used, and the effect will occur in the short and long term

                       ติดต่อช่างเจาะบาดาล     

地下水的好处

地下水是国家重要的水资源储备。目前,泰国已开发出广泛使用的地下水。为适应人口、经济和社会的扩张,地下水具有质温相对稳定的突出特点。使用空间和单位投资低于自来水和地表水的使用量,没有季节性变化。我们可以将地下水的使用分为以下三种类型:

1. 地下水的消费用途,如饮用水、生活用水等。

2、农业用水是指种植、蔬菜、畜牧业用水。

3. 地下水用于工业和商业活动,例如

– 工业部门中地下水的使用,例如在工厂中使用地下水或作为生产中的原材料

– 服务业用水

我们应该明智地使用地下水,它有3个主要原则:

1. 节约使用地下水 不要超过自然平衡 这增加了地下水资源的储存潜力。可以采取法律措施或经济原则和公众参与

2. 保护地下水质量,注意不要对地下水源造成污染 时刻注意污染、有毒物质,都在地面和地下。也会影响地下水的质量。

3. 地下水最有价值和最有益的用途应该教育和鼓励人们看到地下水的重要性,地下水的使用将在短期和长期内产生效果。

                       ติดต่อช่างเจาะบาดาล