น้ำบาดาลมีกลิ่นโคลน สนิม แก้ยังไง

น้ำบาดาลมีกลิ่นโคลน สนิม แก้ยังไง ทำอย่างไรให้ไม่มีกลิ่น
น้ำบาดาลมีกลิ่นเหม็น แบบไหนดีบ้าง

สำหรับปัญหาน้ำบาดาลมีกลิ่นเหม็น ที่พบค่อนข้างมาก จะมี 2 แบบด้วยกันคือ

1.น้ำบาดาลมีกลิ่นสนิม
สนิมเหล็ก คือ ปัญหาสำคัญในการดึงน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ โดยกลิ่นสนิมเกิดจากปริมาณสารละลายเหล็กสนิมที่สูงเจือปนอยู่ในน้ำ ทำให้ไม่สามารถนำน้ำบาดาลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บางครั้งอาจเกิดจากกัดกร่อนของสารละลายเกลือแคลเซียม และแมกนีเซียมที่อยู่ในน้ำทำปฏิกิริยากับเหล็ก
2.น้ำบาลดาลเหม็นโคลน
นอกจากน้ำบาดาลจะมีสารต่าง ๆ เจือปนแล้ว อีกหนึ่งปัญหาที่พบบ่อย ก็คือ น้ำบาดาลมีกลิ่นโคลนจึงอาจทำให้มีโคลนจากดินติดปนมากับน้ำด้วยรวมไปถึงน้ำที่ค้างอยู่ในท่อก็มีส่วนทำให้เกิดการเน่าเสียได้ด้วยเช่นเดียวกัน

วิธีทำให้น้ำบาดาลไม่มีกลิ่นเหม็น
วิธีที่ 1 : แก้น้ำบาดาลมีกลิ่นเหม็นด้วยตนเอง
วิธีที่ 2 : แก้น้ำบาดาลมีกลิ่นเหม็น ด้วยระบบกรองน้ำบาดาล

       ติดต่อช่างเจาะบาดาล

Groundwater smells of mud, rust, how to fix it?

What kind of bad smell is groundwater?

For the problem of bad smelling groundwater There are two types that are quite common.

1. Groundwater smells of rust.

Iron rust is a major problem in the extraction of groundwater. The rust smell is caused by the high content of rust iron solution contaminated in the water. Therefore, groundwater cannot be utilized effectively. Sometimes it may be caused by corrosion of the calcium salt solution. And the magnesium in the water reacts with iron.

2. The groundwater stinks of mud.

In addition to having various substances contaminated with groundwater, another common problem is that the groundwater has a muddy smell, which may cause mud from the soil to be contaminated with the water, as well as water remaining in the pipes. Spoilage as well

How to make groundwater odorless

Method 1: Fix the smelly groundwater by yourself

Method 2: Solve the smelly groundwater with groundwater filtration system

       ติดต่อช่างเจาะบาดาล

地下水有泥土、铁锈味,怎么解决?

地下水有什么臭味?

对于难闻的地下水问题,有两种比较常见的类型。

1. 地下水有铁锈味。

铁锈是地下水开采的主要问题。铁锈味是由于水中的铁锈溶液含量过高造成的。因此,不能有效地利用地下水。有时可能是钙盐溶液腐蚀引起的。水中的镁与铁发生反应。

2. 地下水臭泥。

除了各种物质被地下水污染外,另一个常见的问题是地下水有泥泞的气味,这可能会导致土壤中的泥土被水污染,以及残留在管道中的水。也有变质

如何使地下水无味

方法一:自行修复有臭味的地下水

方法二:用地下水过滤系统解决有臭味的地下水

       ติดต่อช่างเจาะบาดาล