น้ำในดิน และ น้ำบาดาล แตกต่างกันอย่างไร

น้ำในดิน และ น้ำบาดาล แตกต่างกันอย่างไร
1.ความลึกของแหล่งน้ำในดินและน้ำบาดาล

น้ำบาดาล
น้ำบาดาล เป็นแหล่งน้ำที่อยู่ในระดับลึกที่สุดทำให้น้ำบาดาลนั้นมีแร่ธาตุเจือปนอยู่ด้วย บางทีก็เกิดเป็นน้ำกร่อย เนื่องจากมีการไหลซึมของน้ำในดินไหลผ่านชั้นดินต่างๆ ที่แร่ธาตุอยู่การไหลของน้ำทำให้แร่ธาตุเกิดการละลายและไหลผสมปนเจือไปกับน้ำ และนำไปสะสมอยู่ในพื้นที่ ที่เป็นช่องว่างระหว่างดิน ตามรอยแยกของชั้นหิน มีระดับความลึกตั้งแต่ 10 เมตร จนถึงหลายร้อยเมตร ทำให้การขุดเจาะเป็นเรื่องยากลำบาก และมีค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะบ่อบาดาลที่เรียกว่าแพงเลยทีเดียว

น้ำในดิน
น้ำในดิน แหล่งน้ำที่มีแร่ธาตุเจือปนอยู่ในน้ำมีปริมาณน้อย เป็นแหล่งน้ำที่มีความลึกตื้นๆ มีความลึกที่มากกว่าต้นไม้ที่เกิดในบริเวณนั้นไม่มากก็จะเจอแหล่งน้ำในดินแล้ว น้ำในดินเป็นแหล่งน้ำที่ถูกรองรับจากชั้นที่เป็นหินและดินเหนียว เป็นแหล่งน้ำที่รวมน้ำทุกอย่างที่สามารถพบได้ใต้พื้นดินไว้ด้วยกัน และน้ำบาดาลก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของน้ำในดินเพียงแค่น้ำบาดาลนั้นมีความลึกลงมากกว่าน้ำในดินอยู่มาก

2.ปริมาณของแหล่งน้ำ
น้ำบาดาล เป็นแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างมาก แต่มีการขุดเจาะที่ยาก บางครั้งต้องขุดเจาะผ่านชั้นหินและชั้นดินหลายรอบกว่าจะเจอแหล่งน้ำบาดาล

      รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด       

What is the difference between ground water and ground water?

1. Depth of water sources in soil and groundwater

groundwater

Groundwater is the deepest source of water, causing groundwater to be contaminated with minerals. Sometimes it is a brackish water. Due to the seepage of water in the soil flowing through various soil layers. Where the minerals are, the water flow causes the minerals to dissolve and mix with the water. and collected in the area that is the gap between the soil along the crevices of the rock layers The depth ranges from 10 meters to several hundred meters. This makes drilling difficult. And the cost of drilling an artesian well is quite expensive.

soil water

Water in the soil. Water resources that contain minerals in the water are less. It is a shallow depth of water. There is a depth that is not much more than the trees that were born in that area, then they will find water sources in the soil. Soil water is a water source supported by rocky and clay layers. It is a body of water that combines everything that can be found underground. And groundwater is only part of the soil’s water, only groundwater is much deeper than groundwater.

2. Amount of water source

Groundwater is a water source with a relatively large amount of water. But drilling is difficult. Sometimes you have to drill through rock layers and soil layers several times before you can find a groundwater source.

      รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด       

地下水和地下水有什么区别?

1. 土壤和地下水中的水源深度

地下水

地下水是最深的水源,导致地下水被矿物质污染。有时是微咸水。由于流经各个土层的土壤中的水渗漏。在矿物质所在的地方,水流导致矿物质溶解并与水混合。并收集在沿岩层裂缝土壤之间的间隙的区域中,深度从10米到数百米不等。这使得钻孔变得困难。并且钻一口自流井的成本相当昂贵。

土壤水分

土壤中的水。水中含有矿物质的水资源较少。这是一个浅水深。有一个深度不比那个地区出生的树木多多少,那么它们就会在土壤中找到水源。土壤水是由岩石和粘土层支撑的水源。它是一个水体,结合了所有可以在地下找到的东西。而地下水只是土壤水的一部分,只有地下水比地下水深得多。

2.水源量

地下水是水量比较大的水源。但是钻孔很困难。有时,您必须多次钻穿岩层和土壤层,才能找到地下水源。

      รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด