วิธีดูแลระบบประปาบาดาล

วิธีดูแลระบบประปาบาดาล
1.ตรวจสอบระบบไฟของระบบน้ำประปาบาดาล
-เมื่อทำระบบน้ำประปาบาดาลแล้ว ก็จำเป็นอย่างมากที่จะต้องตรวจเช็คระบบประปาบาดาลอย่างเป็นประจำ
2.จัดการสิ่งสกปรกในระบบน้ำประปาบาดาล
-ควรมีการเก็บกวาดสิ่งสกปรกออกที่สะสมอยู่ในตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความชื้น
3.ระมัดระวังในการเปิดและปิดสวิตช์การใช้งาน
-เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรสู่คน ยกตัวอย่างเช่น การยืนบนเก้าอี้พลาสติกขณะปิดหรือเปิดวงจรควบคุม
4.สำรองน้ำประปาบาดาลไว้ใช้
-ในช่วงที่เกิดน้ำท่วม เนื่องจากระบบประปาบาดาล อาจมีเหตุขัดข้องทำให้ต้องหยุดบริการน้ำประปา
5.ตัดวงจรไฟฟ้าชั่วคราวของระบบน้ำประปาบาดาล
-เพื่อป้องกันไม่ให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงเกินพิกัด ซึ่งเกิดจากฟ้าผ่าในบริเวณใกล้เคียง อาจเป็นผลทำให้มอเตอร์เครื่องสูบน้ำบาดาลเกิดการชำรุดหรือเสียหายได้
6.จับยึดท่อเมนด้วยวัสดุหรือไม้ที่แข็งแรง
-ใช้ไม้หรือวัสดุที่มีความแข็งแรงในการจับยึดท่อเมนสายน้ำเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ท่อเมนชำรุดหรือเสียหาย
7.ตัดวงจรสวิทช์
-เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อเกิดน้ำท่วมขังตรงบ่อน้ำบาดาล
8.ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบน้ำประปาบาดาล
-เพื่อความปลอดภัย ควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีเสมอ
9.กำจัดวัชพืชหรือตัดหญ้ารอบๆ บริเวณบ่อน้ำบาดาล
-ควรกำจัดวัชพืชหรือตัดหญ้าออกรอบๆ บริเวณหอถังและระบบกรองน้ำประปาบาดาลน้ำไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังนั่นเอง

ทั้งหมดนี้ ก็คือ สุดยอด 9 วิธีดูแลระบบน้ำประปาบาดาล ที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้น้ำ รวมไปถึงผู้ดูแลระบบน้ำประปาบาดาลด้วย เป็นอย่างไรกันบ้าง ทางเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้ง 9 วิธีนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกๆ คนไม่มากก็น้อย

       รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด   

How to take care of the underground water supply system

1. Check the electrical system of the underground water supply system.

– When the underground water supply system has been made It is very necessary to check the groundwater system regularly.

2. Management of impurities in the underground water supply system

– Dirt that accumulates in the pump control cabinet should be cleaned up to prevent moisture build-up.

3. Be careful when turning the switch on and off.

– To prevent short circuit to people for example Standing on a plastic chair while the control circuit is closed or open

4. Reserve groundwater for use.

– During the flood because the underground water system There may be a problem causing the water supply to be stopped.

5. Temporarily cut off the electrical circuit of the underground water supply system.

-To prevent high voltage overload caused by lightning nearby This may result in damage or damage to the submersible pump motor.

6. Hold the main pipe with a strong material or wood.

-Use wood or strong material to hold the main pipe to prevent damage or damage to the main pipe.

7. Circuit breaker switch

-To prevent short circuit when flooding at artesian wells

8. Check the electrical equipment of the underground water supply system.

– for safety Electrical equipment and circuits should always be checked to be in good condition.

9. Get rid of weeds or mow the surrounding grass. Groundwater area

– Should remove weeds or cut the grass around The tank tower and groundwater filtration system to prevent flooding there.

All of these are the top 9 ways to take care of the groundwater system that is correct for the safety of water users. Including the administrator of the groundwater supply as well How are you? We sincerely hope that these 9 methods will be useful for everyone. More or less people

       รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด   

如何照顾地下水供应系统

1、检查地下供水系统的电气系统。

– 地下水供应系统建成后 定期检查地下水系统是非常必要的。

2、地下水供应系统中杂质的管理

– 应清除积聚在泵控制柜中的污垢以防止水分积聚。

3. 打开和关闭开关时要小心。

– 防止对人造成短路,例如在控制电路关闭或打开时站在塑料椅子上。

4、预留地下水备用。

– 在洪水期间,因为地下水系统可能出现问题导致供水停止。

5、暂时切断地下水供应系统的电路。

– 防止附近雷击造成高压过载 这可能会导致潜水泵电机损坏或损坏。

6. 用坚固的材料或木头固定主管。

– 使用木头或坚固的材料固定主管,以防​​止损坏或损坏主管。

7.断路器开关

– 在自流井进水时防止短路

8、检查地下供水系统的电气设备。

– 为安全起见 应始终检查电气设备和电路是否处于良好状态。

9. 清除杂草或修剪周围的草。地下水区

– 应清除杂草或修剪水箱塔和地下水过滤系统周围的草,以预防那里发生洪水。

所有这些都是正确保护用水者安全的地下水系统 的前9种方法。包括地下水供应的管理员,你好吗?我们真诚地希望这9种方法对大家有用。或多或少的人

       รับเจาะบาดาล ติดต่อ คุณแอ็ด