3 วิธีแก้ปัญหา เมื่อถนนสูงกว่าบ้านเรา

3 วิธีแก้ปัญหา เมื่อถนนสูงกว่าบ้านเรา

ปัญหาบ้านเบสิคที่มักเกิดกับตึกแถว หรือบ้านเก่าที่ตั้งอยู่ริมถนน คือปัญหาเสียงรบกวนและฝุ่นควันจากรถราที่ใช้เส้นทาง ถ้าใกล้ถนนสายหลักมีรถใหญ่วิ่งผ่าน บ้านจะสั่นไหวทำให้เกิดปัญหาบ้านร้าวได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อใดที่มีการเทปรับระดับความสูงถนนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๆ ก็ครั้งละประมาณหนึ่งฟุต หรือทำถนนใหม่ขึ้นมา พื้น บ้านชั้นล่างจะมีระดับต่ำกว่าถนนทันที

ปัญหาจะเกิดเมื่อฝนตกหนัก น้ำระบายไม่ทัน ก็จะเอ่อไหลเข้าท่วมพื้นบ้านชั้นล่าง แม้บ้านบางหลังเตรียมรับมือปัญหานี้เอาไว้ล่วงหน้าด้วยการหล่อแนวขอบคัน คอนกรีตกั้นน้ำเตรียมไว้ ก็ยังมีน้ำซึมจากพื้นบ้านตามขอบมุมที่พื้นชนผนังและยาแนวกระเบื้องได้

ดังนั้นเมื่อถนนสูงกว่าบ้าน จะมีแนวทาง 3 ประการในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

1. แก้ปัญหาบ้านโดยการปรับยกระดับพื้นบ้าน

บางบ้านอาจทำการยกระดับพื้นบ้านชั้นล่าง ให้มีความสูงอย่างน้อยเท่ากับระดับถนน วิธีแก้ปัญหาบ้านวิธีนี้เหมาะกับระดับความสูงที่ต่างกันไม่มากนัก ประมาณครึ่งถึงหนึ่งฟุต เพราะเมื่อปรับพื้นบ้านสูงขึ้นย่อมทำให้ความสูงโดยรวมภายในห้องลดลง ปัญหาที่จะตามมาคือ

-เพดานที่ดูเตี้ยลงจะทำให้รู้สึกอึดอัด
-หน้าต่างเตี้ยลงทำให้คนภายนอกมองเห็นภายในบ้านได้มากขึ้นและน่าเป็นห่วง
-เรื่องความปลอดภัย อาจจะต้องถอดบานประตูออกมาตัดช่วงล่างออกให้พอดีกับความสูงของพื้นที่เพิ่มขึ้น
-ปลั๊กไฟที่เคยสูงกว่าพื้นเล็กน้อยก็จำเป็นจะต้องย้ายมาติดตั้งในตำแหน่งที่สูงขึ้น
-บันไดขึ้นชั้นบนจะหายไปทันทีหนึ่งถึงสองขั้น

อีกหนึ่งวิธีแก้ไขปัญหาสำหรับบ้านที่ถนนสูงกว่าพื้นบ้านชั้นล่างครึ่งถึงหนึ่งเมตร คือเลือกวางตงเหล็กพาดบนแนวคานชุดใหม่ แล้วปูแผ่นสมาร์ทบอร์ดเป็นพื้นในลักษณะพื้นโครงสร้างเบาก็ได้ แม้พื้นโครงสร้างเบาจะรับน้ำหนักบรรทุกได้น้อยกว่าพื้นปูน แต่ก็เพิ่มภาระน้ำหนักให้กับโครงสร้างบ้านเดิมน้อยกว่าพื้นปูนเช่นกัน

ดีดบ้าน” กับ 5 ข้อควรระวังก่อนตัดสินใจ จะได้ไม่เสียใจภายหลัง
1.ก่อนวางแผนจะดีดบ้าน ต้องรู้สภาพความพร้อมของบ้านให้ดี
2.ก่อนดีดบ้าน วางแผนเรื่องงบประมาณเสียก่อน
3.ก่อนดีดบ้าน อย่าลืมขออนุญาตให้ถูกต้อง
4.ก่อนดีดบ้าน จะดีดอย่างไรให้ปลอดภัย
5.เตรียมรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากดีดบ้าน

                              ติดต่อช่างดีดยกบ้าน 

3 ways to solve problems when the road is higher than our home

Basic house problems that often occur with commercial buildings or an old house located along the road is the problem of noise and smoke from the cars that use the route If near the main road, there is a large car running through. The house will shake, causing the house to crack as well. What’s more, when the tape is added to road elevation at least by about a foot at a time. Or build a new road. The first floor of the house will be immediately lower than the road.

Problems arise when it rains heavily. Water can’t drain quickly will flow into the first floor Even some houses are prepared to deal with this problem in advance by casting the edge of the car. Prepared water barrier concrete There is still water seeping from the folk along the edge of the corner where the floor hits the wall and tile grout.

Therefore, when the road is higher than the house, there are three ways to adapt to the changing environment.

1. Solve problems in the house by adjusting the level of the house

Some houses may upgrade the first floor folk. To be at least the same height as the road level This home solution is suitable for a small difference in height. about half to one foot Because when adjusting the floor to be higher, the overall height in the room decreases. The next problem is

– The lower ceiling will make you feel uncomfortable.

-Lower windows allow outsiders to see more inside the house and that’s worrisome. 

– Safety matters May have to remove the door leaf to cut off the bottom to fit the height of the additional space.

– The power socket that used to be slightly higher than the floor will need to be moved to a higher position.

– The stairs upstairs will disappear immediately in one to two steps.

Another solution for houses where the street is half to a meter higher than the first floor folk. Is to choose to place the steel thong on the new set of beams and then lay the smart board as a floor in the form of a light structure floor Even the light structure floor will bear less weight than the cement floor. But it increases the weight of the original house structure less than the cement floor as well.

Flip the house with 5 precautions before making a decision will not regret later

1. Before planning to flip the house Must know the readiness of the house well.

2. Before flipping the house plan your budget first.

3. Before flipping the house Don’t forget to ask permission.

4. Before flipping the house How to bounce safely

5. Prepare to deal with problems that arise after flipping the house.

                              ติดต่อช่างดีดยกบ้าน 

路比家高时解决问题的3种方法

商业楼或沿路的老房子经常出现的基本房屋问题是使用该路线的汽车产生的噪音和烟雾问题 如果靠近主要道路,有一辆大型汽车穿过。房子会摇晃,导致房子破裂。更重要的是,当胶带一次至少增加大约一英尺时。或者修一条新路。房子的一楼将立即低于道路。

下大雨时就会出现问题。水不能很快排水就会流到一楼 甚至有的房子都准备通过浇车边来提前处理这个问题。准备好的防水混凝土 地板撞墙和瓷砖灌浆的角落边缘仍有水从民间渗出。

因此,当道路高于房屋时,有三种方法可以适应不断变化的环境。

1.通过调整房屋的高低来解决房屋中的问题。

有些房子可能会升级一楼的人。至少于道路水平高度相同 这种家庭解决方案适用于高度差异较小的情况。大约半到一英尺 因为当把地板调得更高时,房间里的整体高度会降低。下一个问题是

– 较低的天花板会让您感到不舒服。

– 较低的窗户让外人可以看到更多的房子内部,这令人担忧。 

– 安全事项 可能需要拆除门扇以切断底部以适应额外空间的高度。

– 以前略高于地板的电源插座需要移到更高的位置。

– 楼上的楼梯会在一到两不后立即消失。

街道比一楼高半米到一米的房屋的另一种解决方案。是选择将钢条放在新的一套横梁上,然后以轻结构地板的形式铺设智能板作为地板,即使是轻结构地板也会比水泥地板承重更轻。但它增加的原始房屋结构的重量也小于水泥地板。

翻房前做决定的5个注意事项,以后不会后悔

1.在计划翻房子之前一定要清楚房子的准备情况。

2. 在翻房子之前先计划你的预算。

3. 翻房子前别忘了征得同意。

4.翻转房子前如何安全弹跳

5.准备好处理翻转房子后出现的问题。

                              ติดต่อช่างดีดยกบ้าน