3 เหตุผลที่เราควรยกบ้านหรือดีดบ้าน

3 เหตุผลที่เราควรยกบ้านหรือดีดบ้าน
ปัญหาเรื่องบ้าน ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควร ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน หลาย ๆ ครอบครัวอาจแก้ปัญหาด้วยการขายบ้านแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นแทน แต่ในความเป็นจริงและโดยส่วนใหญ่แล้ว เราไม่สามารถย้ายบ้านกันได้ง่ายขนาดนั้น เพราะถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ต้องนำมาขบคิดกันอย่างยาวนาน ดังนั้น หากคุณประสบปัญหา 3 เรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้ การยกบ้านอาจเป็นวิธีการแก้ปัญหาหรือเป็นทางออกที่ดีสำหรับคุณและครอบครัวได้

1.ยกบ้านเพื่อให้ระดับพื้นสูงเท่าระดับถนน
เป็นฝันร้ายที่อยู่มาวันหนึ่ง บ้านของเราก็ต้องมาตกอยู่ในสภาพที่ต่ำกว่าระดับถนนหน้าบ้าน ซึ่งแน่นอนว่าย่อมเกิดจากการขยายถนนของทางการ และเราก็ไม่สามารถโต้แย้งใด ๆ ได้เลย ดังนั้นเราต้องหาวิธีการแก้ไข หากจะขายบ้านแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่น ย่อมสามารถทำได้ แต่ใครจะมาซื้อ? เพราะก็ต้องเจอปัญหาเดียวกันแน่ ๆ วิธีการแก้ปัญหาที่สามารถทำได้และไม่ยากจนเกินไปก็คือดีดบ้านขึ้นมา เพื่อให้พื้นบ้านอยู่ในระดับสูงกว่าถนนเล็กน้อย อาจมีความยุ่งยากเกิดขึ้นบ้าง แต่ก็น้อยกว่าการขนของย้ายบ้านออกไปอยู่ที่อื่นแน่นอน

ปัจจุบันการ ยกบ้าน เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่น มีการถมถนนขึ้นสูงกว่าบ้าน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแทนการย้ายที่อยู่ หรือปัญหาที่เกิดจากตัวบ้านโดยตรงเช่นบ้านทรุด ซึ่งเกิดจากบ้านเก่ามีอายุการใช้งานนาน โดยการทำให้บ้านสูงและแข็งแรงขึ้นซึ่งเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว โดยไม่ต้องย้ายบ้านหรือสร้างบ้านใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณที่มากและใช้เวลาที่ยาวนานขึ้น โดยเครื่องมีที่ใช้สำหรับยกบ้านปูนและยกบ้านไม้นั้นมีความแตกต่างกัน

3 เหตุผลที่เราควรยกบ้านหรือดีดบ้าน
1.ยกบ้านเพื่อให้ระดับพื้นสูงเท่าระดับถนน
2.ยกบ้านให้สูงลอยเพื่อหนีน้ำท่วม
3.ยกบ้านจาการทรุดตัวของฐานราก

                          ติดต่อช่างดีดยกบ้าน   

3 reasons why we should raise a house or flip a house

house problems It can be considered as a big enough matter. That needs to be resolved urgently. Many families may solve the problem by selling their home and moving to another location instead. But in fact, and for the most part We can’t move houses that easily. Because it can be considered a matter that must be pondered for a long time. Lifting the house can be a solution or a good solution for you and your family.

1. Raise the house so that the floor level is as high as the road level.

It was a nightmare that happened one day. Our home has to fall below the street level in front of the house. Which, of course, is caused by the official road expansion And we can’t argue with anything, so we have to find a solution. If selling the house and moving to another place. Can be done But who will come to buy? Because they must face the same problem for sure. The solution that can be done and not too difficult is to eject the house. So that the folk are slightly higher than the road There may be some difficulties. But it is definitely less than moving the house to another place.

At present, raising a house is a solution to problems caused by the changing environment, for example, the road is filled higher than the house. Fixed the problem of repetitive flooding instead of relocating. Or problems caused by the house directly, such as a collapsed house which is caused by an old house that lasts for a long time By making the house taller and stronger, this is a long-term solution. Without having to move or build a new home This is a matter that requires a large budget and a longer time. The machines used for lifting cement houses and lifting wooden houses are different.

3 reasons why we should raise a house or flip a house

1. Raise the house so that the floor level is as high as the road level.

2. Raise the house to a height to escape the flood.

3. Raise the house from the collapse of the foundation.

                          ติดต่อช่างดีดยกบ้าน   

我们应该养房子或翻房子的3个理由

房子问题也算是够大的事了。这需要紧急解决。许多家庭可能会通过出售房屋并搬到另一个地方来解决问题。但事实上,在大多数情况下,我们不能那么容易地搬家。因为,这也算是一件必须深思熟虑的事情了。搬家对您和您的家人来说可能是一个解决方案或一个很好的解决方案。

1. 将房屋抬高,使地板与道路水平面一样高。

这是一天发生的噩梦。我们的家必须低于房子前面的街道水平。这当然是官方扩路造成的,我们也无可辩驳,只能想办法解决。如果卖掉房子搬到另一个地方。可以做 但谁会来买?因为他们肯定会面临同样的问题。可以完成并且不太困难的解决方案是弹出房屋。让民俗略高于道可能会有一些困难。但这绝对比把房子搬到另一个地方要少。

目前,养房子是为了解决环境变化带来的问题,比如道路填得比房子高。修复了重复洪水而不是搬迁的问题。或者是房子直接造成的问题,比如老房子长期使用导致房子倒塌,把房子变得更高更坚固,这是一个长期的解决方案。无需搬家或建造新家 这是一个需要大量预算和较长时间的事情。吊装水泥房和吊装木房所用的机器是不同的。

我们应该养房子或翻房子的3个理由

1. 将房屋抬高,使地板与道路水平面一样高。

2. 将房子抬高以躲避洪水。

3. 将房屋从地基倒塌中抬高。

                          ติดต่อช่างดีดยกบ้าน