คานคอดิน ควรยกบ้านสูงอย่างไร

คานคอดิน (GROUND BEAM) ควรอยู่สูงจากระดับพื้นดินเท่าไหร่

การก่อสร้างคานคอดิน แบ่งจากระดับความสูงจากพื้นดินได้ 2 แบบ
คานคอดินวางอยู่บนระดับดิน เนื่องจากระดับพื้นชั้นล่างอยู่สูงจากระดับดินไม่มากนัก ในการก่อสร้างจึงมักทำเนินดินให้สูงเสมอท้องคานคอดิน และเทลีน (Lean) เพื่อใช้เป็นแบบหล่อท้องคานแทนการใช้ไม้แบบ และใช้ไม้แบบเฉพาะด้านข้างคานทั้งสองด้าน
คานคอดินอยู่สูงจากระดับดินมากกว่า 1 เมตร ระดับท้องคานคอดินจะสูงจากระดับดินค่อนข้างมาก การก่อสร้างจะต้องใช้ไม้แบบในการหล่อท้องคานคอดิน นอกเหนือจากการใช้ไม้แบบที่ด้านข้างคาน ซึ่งส่งผลเรื่องเวลาในการก่อสร้างรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วย
ทั้งนี้พื้นบ้านควรจะยกสูงขึ้นเท่าไหร่ พิจารณาได้จากพื้นที่รอบข้าง เช่น ถนนหน้าบ้านเป็นแบบเก่าหรือใหม่ และถ้าหากมีการยกพื้นถนน ที่ดินในจุดที่สร้างบ้านอยู่สูงกว่าพื้นถนนไหม กับอีกเรื่องก็คือน้ำท่วมถนนในบริเวณนั้นหรือไม่

คานคอดินที่พื้นคานอยู่สูงกว่าระดับพื้นดินจะช่วยให้ระดับพื้นบ้านอยู่สูงขึ้นด้วย ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายตอนก่อสร้างจะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าพิจารณาในหลายๆ ด้านแล้วจะถือว่าคุ้มค่ากว่า เช่นการวางระบบท่อใต้พื้นชั้นล่าง การแก้ปัญหาเรื่องปลวกที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง รวมไปถึงปัญหาน้ำท่วมขัง การยกพื้นถนนหน้าบ้านที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย ถ้าจะให้ดีที่สุด ระดับพื้นชั้นล่างควรอยู่สูงกว่าระดับถนนอย่างน้อย 1 เมตร

                            ติดต่อช่างดีดยกบ้าน   

How high should the ground beam be from the ground level?

Construction of ground beams Can be divided from the height from the ground to 2 types

The ground beam is placed on top of the soil level. Because the first floor level is not much higher than the soil level. In construction, the mound is often made as high as the ground beam, and Lean is used as a form work for the beams instead of using traditional wood. And using a specific type of wood on both sides of the beam

The ground beam is more than 1 meter above the soil level. The ground beam is quite high from the soil level. The construction must use a form of wood to cast the bottom of the ground beam. In addition to the use of wood on the side beams This results in construction time as well as increased costs.

However, how much should the folk be raised? Considered from the surrounding area such as the road in front of the house is old or new. And if there is a road platform Is the land where the house is built is higher than the road surface? Another issue is whether the roads are flooded in that area.

The ground beams where the floor beams are higher than the ground level will also help to keep the floor level higher. Although the cost of construction will increase But if you consider in many ways On the other hand, it is considered more worthwhile. Such as laying a pipe system under the first floor Solving termite problems that may occur later including the problem of flooding Raising the road in front of the house that may occur in the future as well If they best The first floor level should be at least 1 meter above the road level.

                            ติดต่อช่างดีดยกบ้าน   

地梁应该离地面多高?

地梁的构造从离地高度可分为2种。

地梁放置在土壤平面的顶部。因为一楼的高度并不比土层高多少。在建筑中,土墩通常与地梁一样高,并且使用精益作为梁的模板,而不是使用传统的木材。并在梁的两侧使用特定类型的木材

地梁高出土平面1米以上。地梁离土壤高度相当高。建筑必须使用一种形式的木材来浇铸地梁的底部。除了在侧梁上使用木材之外,这会导致施工时间和成本增加。

但是,民间应该养多少?从周边考虑,比如房子前面的马路是旧的还是新的。而如果有道路平台,建房子的土地是否高于路面?另一个问题是该地区的道路是否被淹。

地梁高于地面水平的地梁也有助于保持较高的地面水平。虽然建设成本会增加,但如果从多方面考虑,还是比较值得的。比如在一楼下铺设管道系统 解决以后可能出现的白蚁问题,包括进水问题 可能把……房子出现的问题 如果最好的话 一楼的高度应该至少为 1米以上道路水平。

                            ติดต่อช่างดีดยกบ้าน