การใช้งานรถเฮี๊ยบอย่างปลอดภัย

การใช้งานรถเฮี๊ยบอย่างปลอดภัยตอนที่ 2

ปัญหาที่เกิดจากการใช้เครนแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย
1.สภาวะที่ไม่ปลอดภัย เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุประมาณ 10% ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด ที่มาของสาเหตุอาจจะแบ่งได้จากองค์ประกอบ 3 ประการ
1.1.เครื่องจักรอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย เช่น ไม่มีอุปกรณ์ช่วยความปลอดภัย ระบบเบรคไม่สมบูรณ์ เป็นต้น
1.2.สภาพพื้นที่ทำงาน อยู่ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย เช่น ทปฏิบัติงานใกล้ที่ลาดขัน สภาพพื้นที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เป็นต้น
1.3.ตัวบุคคล ไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล แต่งกายไม่รัดกุม เป็นต้น

2.การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย (การกระทำที่ไม่ปลอดภัย) เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุประมาณ 88% ของอุบัติเหตุทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น มาจากองค์ประกอบ 3 ประการ
2.1.ขาดความรู้ เป็นสาเหตุร้ายแรงมากที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพราะปฏิบัติงานขาดความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
2.2.เสี่ยง การที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เรื่องความปลอดภัยดีแต่ชอบปฏิบัติงานด้วยการเสี่ยง
2.3.ทัศนคติไม่ถูกต้อง เช่น มีความรู้สึกต่ออุบัติเหตุว่าเกิดขึ้นเพราะโชคร้าย เคราะห์ร้าย

การใช้งานรถเครนอย่างปลอดภัย

ตำแหน่งคันบังคับ และคันเกียร์ต้องอยู่ในตำแหน่งว่าง หรือหยุดทำงานก่อนสตาร์ทเครื่อง
ตำแหน่ง PTO ต้องอยู่ตำแหน่งหยุดทำงานก่อนรถเดินทาง
ควรปิดไฟสำหรับทำงานในขณะทำงานบนท้องถนน
ควรมีการประชุมวางแผนก่อนการทำงาน
ควรสำรวจว่ามีแนวท่อต่าง ๆ ฝังอยู่ใต้ขาตั้งเครนหรือไม่
ตรวจสอบระยะการยืดคานขาเครนให้ถูกต้องตามที่ใช้งาน
ปรับระดับรถเครนให้ได้แนวระนาบ และขาเครนทุกด้านต้องกดลงพื้น ล้อทุกล้อต้องไม่ลอยพ้นพื้นดิน
ห้ามใช้น้ำหนักถ่วงหรือเหนี่ยวรั้งคานขาเครนขณะทำการยก
ควรยกน้ำหนักไม่เกินจากค่าที่กำหนดในตารางน้ำหนัก
ไม่ควรตัดหรือปิดการทำงานของระบบความปลอดภัยต่างๆ

     ติดต่อสอบถาม

Safe use of the skipper, part 2

Problems caused by using cranes are divided into 2 factors.

1. Unsafe conditions It is the cause of about 10% of all accidents. The origin of the cause may be categorized from three elements.

1.1. Machines are in unsafe conditions such as no safety equipment. Incomplete braking system, etc.

1.2. Working area conditions in an unsafe manner, such as working near a slope The condition of the area is unstable, strong, etc.

1.3. The person does not wear personal protective equipment. Dress is not tight, etc.

2. Unsafe Operations (Unsafe acts) account for approximately 88% of all accidents. Which is considered a major cause of accidents. Derived from three components

2.1. Lack of knowledge It is a very serious cause of accidents. Because of the lack of knowledge about work safety

2.2. Risk. The operator has good knowledge of safety but likes to work with risks. 

2.3. Incorrect attitude, such as having the feeling of an accident that happened because of bad luck or misfortune 

Safe use of cranes

lever position and the gear lever must be in the idle position or stop working before starting the machine

The PTO position must be at the stop position before the vehicle travels.

Work lights should be turned off while working on the road.

There should be a planning meeting before work.

Check whether there are any pipelines buried under the crane stand.

Check the correct lengthening of the crane gantry as it is used.

Adjust the crane level to the horizontal plane. And all sides of the crane leg must be pressed onto the ground All wheels must not float off the ground.

Do not use counterweights or restrain the crane girder while lifting.

Should not lift more than the weight specified in the weight table.

Do not cut off or turn off any security systems.

     ติดต่อสอบถาม

安全使用船长,第 2 部分

使用起重机造成的问题分为2个因素。

1. 不安全条件 它是所有事故的大约 10% 的原因。原因的起源可以从三个要素分类。

1.1. 机器处于不安全状态,例如没有安全设备。制动系统不完善等。

1.2. 以不安全的方式工作的区域条件,例如在斜坡附近工作 该区域的条件不稳定、坚固等。

1.3. 该人未穿戴个人防护装备。衣着不紧等。

2. 不安全操作(Unsafe act)约占所有事故的88%。这被认为是事故的主要原因。源自三个组件

2.1. 缺乏知识 这是造成事故的一个非常严重的原因。因为缺乏安全生产知识

2.2. 风险。操作员具有良好的安全知识,但喜欢冒险。

2.3. 不正确的态度,例如因为运气不好或不幸而发生事故的感觉

起重机的安全使用

拨杆位置和变速杆必须处于空闲位置或停止工作才能启动机器

车辆行驶前,取力器位置必须处于停止位置。

在路上工作时应关闭工作灯。

工作前应该有一个计划会议。

检查起重机架下是否埋有管道。

在使用时检查起重机龙门的正确加长。

将起重机水平调整到水平面。并且起重机腿的所有侧面都必须压在地面上 所有车轮不得浮离地面。

提升时不要使用配重或约束起重机梁。

举起的重量不应超过重量表中规定的重量。

不要切断或关闭任何安全系统。

     ติดต่อสอบถาม