การใช้งานรถเครนอย่างปลอดภัย ควรทำอย่างไร?

การใช้งานรถเครนอย่างปลอดภัย ควรทำอย่างไร?
โรงงานอุตสาหกรรม งานซ่อมบำรุง และงานยกย้ายทั่วไป จากความหลากหลายในการทำงานอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้
1. ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
2. ไม่ควรปฏิบัติงานเมื่อรู้สึกป่วยหรือมีอาคารเมาค้าง
3. ควรศึกษาคู่มือการใช้งานให้เข้าใจ สังเกตป้ายคำเตือนต่าง ๆ และปฏิบัติตาม
4. ควรมีถังดับเพลิง และชุดปฐมพยาบาลติดไว้ในรถเครน
5. ควรทำความสะอาดป้ายเตือนต่าง ๆ ให้มองเห็นชัดเจน
6. ไม่ควรวางอุปกรณ์เกะกะภายในห้องควบคุม
7. ควรปรับเบาะนั่งให้เหมาะสมกับสรีระร่างกาย
8. ไม่ควรวางวัตถุหรือให้บุคคลอื่นนั่งบนรถเครนขณะเดินทาง
9. ควรเปิดประตูหน้าต่างหากมีการติดตั้งเครื่องยนต์ภายในอาคารเพื่อระบายอากาศ
10. ไม่ทิ้งเครื่องมือ เศษผ้าไว้บนเครื่องยนต์
11. ไม่ควรสตาร์ทเครื่องยนต์ เมื่ออยู่ภายนอกห้องควบคุม และให้สัญญาณเสียงทุกครั้งก่อนการสตาร์ท
12. ควรมีป้ายเตือน เมื่อมีการซ่อม หรือการห้ามใช้งาน
13. ตำแหน่งคันบังคับ และคันเกียร์ต้องอยู่ในตำแหน่งว่าง หรือหยุดทำงานก่อนสตาร์ทเครื่อง
14. ตำแหน่ง PTO ต้องอยู่ตำแหน่งหยุดทำงานก่อนรถเดินทาง
15. ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรเมื่อใช้งานบนท้องถนน
Safe use of cranes What should I do?

     ติดต่อสอบถาม

Industrial plants, maintenance work and general moving work Due to the variety of work, accidents can occur. To prevent accidents at work, you should follow the instructions as follows:

1. Personal protective equipment should be worn.

2. You should not work when you feel sick or have a hangover.

3. You should study the user manual to understand. Observe the warning signs and follow them.

4. There should be a fire extinguisher. And a first aid kit mounted in the crane

5. Should clean, the warning signs clearly visible.

6. Do not place clutter in the control room.

7. Should adjust the seat to suit the body

8. Do not place objects or let other people sit on the crane while traveling.

9. Windows should be opened if the engine is installed inside the building for ventilation.

10. Don’t throw away tools rag on the engine

11. The engine should not be started. When outside the control room and give a sound signal every time before starting

12. There should be a warning sign. When repairing or prohibition of use

13. Control lever position and the gear lever must be in the idle position or stop working before starting the machine

14. The PTO position must be at the stop position before the vehicle travels.

15. Obey traffic rules when operating on the road.

     ติดต่อสอบถาม

起重机的安全使用应该怎么做?

工业厂房、维护工作和一般搬家工作 由于工作种类繁多,可能会发生事故。为防止工作中发生意外,您应遵循以下说明:

1. 应穿戴个人防护装备。

2. 身体不适或宿醉时不应工作。

3.您应该研究用户手册以了解。观察警告标志并遵循它们。

4、要有灭火器。以及安装在起重机上的急救箱

5.应清洁,警告标志清晰可见。

6、控制室内不要放置杂物。

7. 应调整座椅以适应身体

8、行车时不要放置物品或让其他人坐在起重机上。

9. 如果发动机安装在建筑物内,应打开窗户通风。

10.不要扔掉引擎上的工具抹布

11.发动机不应启动。在控制室外时,每次启动前发出声音信号

12. 应该有警告标志。修理或禁止使用时

13. 启动机器前,操纵杆位置和变速杆必须处于怠速位置或停止工作。

14、车辆行驶前,取力器位置必须在停止位置。

15、在道路上操作时遵守交通规则。

     ติดต่อสอบถาม