รถเครนคืออะไร มีกี่ประเภทมาทำความรู้จักกัน

รถเครนคืออะไร มีกี่ประเภทมาทำความรู้จักกัน

บางคนก็เรียกรถเครน บางคนก็คุ้นกับคำว่า รถปั้นจั่นมากกว่า แต่ไม่ว่าจะชื่ออะไร ก็คือ รถที่มีตัวอุปกรณ์สำหรับยกของ ลักษณะเป็นแท่งยื่นออกจากตัวรถ เป็นหลัก ความจริง เครนมีทั้งชนิดที่เป็นเครนไม่เคลื่อนที่ และเครนที่ติดอยู่กับรถ เป็นเครนประเภทเคลื่อนที่ได้ ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะ “รถเครน” ที่เคลื่อนที่ได้

ประเภทของรถเครน

1.รถเครนตีนตะขาบ (Crawler Crane)
2.รถเครนแบบทรัคเครน (Truck Crane)
3.รถเครนแบบราฟเตอเรน (Rough Terrian Crane)
4.รถเครนใหญ่ ( All Terrain Cranes )
5.รถบรรทุกติดเครน โดยรูปลักษณ์จะเหมือนรถบรรทุกของ แต่ติดตั้งเครนเข้าไป
6.รถเครนเหล่านี้ ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนไซด์งานก่อสร้างที่มีความต่างกัน

รู้ก่อนใช้บริการ ประเภทของรถเครน มีกี่ประเภท แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร
1.รถเครน คืออะไร
เครื่องจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ ซึ่งเหมาะในการใช้งาน ที่ต้องใช้งานในที่สูงๆ ที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถทำได้เองถึงขีดจำกัดของคนที่สามารถจะทำได้
2.รถเครนมีกี่ประเภท
รถเครนจะมีอยู่ด้วยกัน 5 ประเภท ได้แก่
2.1 รถเครนบรรทุก
รถเครนบรรทุก ( Truck Crane)
2.2 รถเครนตีนตะขาบ
รถเครนตีนตะขาบ (Crawler Crane)
2.3 รถเครน 4 ล้อ
2.4 เครนติดรถบรรทุก (Truck Loader Crane หรือ cargo crane)
2.5 รถเครนแบบ All Terrain Cranes
รถเครนแต่ละประเภทจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน อาจมีบางส่วนที่คล้ายๆ อยู่บ้าง แต่สามารถแยกออกได้ว่า รถเครนแต่ละประเภทเป็นยังไง แยกออกได้ไม่อยากเลยครับ ถ้าหากสังเกตุเห็นดีๆ เพราะแต่ละประเภทจะมีจุดเด่น และข้อจำกัดในการใช้งานที่แตกต่างกัน พยายามเลือกใช้ให้เหมาะกันงานที่จะทำให้ได้มากที่สุด และให้คุ้มค่าที่สุด คุณสามารถเลือกเองได้ไม่ยากครับ ซึ่งเนื้อหาที่ผมได้เตรียมเอาไว้ จะพูดในเรื่อง ประเภทของรถเครน เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผมได้แยกแยะแล้วว่า รถเครนแต่ละประเภทเป็นในลักษณะใด จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น พยายามศึกษาดูน่ะครับ แน่นอนว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณได้แน่นอนครับ

                ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน

What is a crane How many types are there to get to know each other?

Some even call a crane. Some people are familiar with the term over crane But whatever its name is, it’s a car with a lifting device. The appearance is a bar protruding from the car, mainly. In fact, there are both types of cranes that do not move. And a crane attached to the car It is a mobile crane. Here, only mobile “cranes” will be mentioned.

Type of crane

1. Crawler Crane 

2. Truck Crane 

3. Rough Terrain Crane

4. Big cranes (All Terrain Cranes) 

5. Truck mounted crane The appearance is like a truck. But installed a crane

6. These cranes Designed to support different construction sites

know before using the service How many types of cranes are there, and how are they different?

1. What is a crane?

A machine used to lift things up and down vertically and move objects in a suspended manner along the horizontal which is suitable for use that must be used in high places That most people can’t do by themselves to the limit of those who can do it.

2. How many types of cranes are there?

There are five types of cranes:

2.1 Truck cranes

Truck Crane

2.2 Crawler Cranes

Crawler Crane 

2.3 4-wheel cranes

2.4 Truck Loader Crane or cargo crane

2.5 All Terrain Cranes

Each type of crane has different characteristics. There may be some that are similar, but can be separated that What are the different types of cranes? I don’t want to be separated. If you notice carefully Because each type has its distinctiveness. And different usage restrictions try to choose the one that works best for you. And the best value You can easily choose yourself. Which the content that I have prepared to talk about Most types of cranes, which I have already distinguished. What type of crane is each type of? It will help you make decisions easier. Try to study it. Of course, it will be useful to you for sure.

                ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน

什么是起重机,有多少种相互认识?

有些人甚至称之为起重机。有些人对起重机这个词很熟悉,但不管它叫什么,它都是带有起重​​装置的汽车。外观主要是从车内突出的一根横杆。事实上,两种类型的起重机都不会移动。和连接在汽车上的起重机是移动式起重机。在此,仅提及移动式“起重机”。

起重机类型

1. 履带式起重机

2. 汽车起重机

3. 崎岖地形起重机

4. 大型起重机(All Terrain Cranes)

5.随车起重机外观像卡车。但是安装了起重机

6. 这些起重机旨在支持不同的施工现场。

使用服务前了解起重机有多少种类型,它们有何不同?

1.什么是起重机?

一种用于垂直升降物体并沿水平方向以悬浮方式移动物体的机器,适用于必须在高处使用的大多数人不能自己做的极限的人.

2、起重机的种类有多少?

起重机有五种类型:

2.1 汽车起重机

汽车起重机

2.2 履带起重机

履带式起重机

2.3 四轮起重机

2.4 随车起重机或货物起重机

2.5 全地形起重机

每种类型的起重机都有不同的特点。可能有一些是相似的,但可以分开,有哪些不同类型的起重机?我不想分开。如果你仔细注意 因为每种类型都有其独特性。并且不同的使用限制尝试选择最适合您的一种。和最好的价值您可以轻松选择自己。其中我准备讲的内容是起重机的种类最多,我已经区分过了。每种类型的起重机是什么类型的?它将帮助您更轻松地做出决定。尝试研究它。当然,它肯定对你有用。

                ติดต่อเช่ารถเฮี๊ยบ รถเครน