สเกลของงานประปา

สเกลของงาน
สิ่งที่ค่อนข้างสำคัญ ต้องดูว่างานคุณอยู่ในช่วงไหน บางครั้งเราไปเอาราคาของผู้รับเหมารายใหญ่มาเทียบ ราคาก็จะแพงไป ผู้รับเหมาในสเกลเล็กคงไม่ได้งานและเจ้าของโครงการคงขาดทุน แต่ถ้าเราเอาของแค่ค่าแรงขั้นต่ำมาคำนวณก็คงไม่มีผู้รับเหมาคนไหนรับเพราะจะขาดทุนเอา หากคุณไม่มีเวลาดูงานก็ต้องจ้างคนมาดูช่างอีกทีก็จะแพงมากกว่านี้ครับ หากเป็นงานระบบที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางเยอะก็จะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น

เริ่มคำนวณจากค่าแรงขั้นต่ำ
เราไม่สามารถตีราคาจากค่าแรงขั้นต่ำได้แต่เราสามารถใช้ค่าแรงขั้นต่ำเป็นฐานในการคำนวณเพิ่มเติมได้ ให้ลองคิดดูว่าในหนึ่งวันใช้คนกี่คนแล้วทำงานได้กี่จุด แล้วตีราคาจากค่าแรง

สมมุติ ช่างหนึ่งคนรับค่าแรง 400-500 บาท ลูกมือหนึ่งคน 300 บาท (คิดตามค่าแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท) ช่างและลูกมือสามารถเดินท่อได้ 20 เมตร(ฝังผนัง)ต่อวัน ก็หาญดูได้ 35-40 บาทต่อเมตร การลงท่อPVC จะถือว่าง่ายกว่าระบบอื่นเพราะอุปกรณ์มีแค่กาวกับข้อต่อเท่านั้น อันนี้เป็นราคาที่ผู้รับเหมาจะคิดนะครับ หากเราจ้างผู้รับเหมาอีกทีอาจจะต้องคิดส่วนกำไรของผู้รับเหมาเพิ่มด้วย

วิธีลดต้นทุนระบบประปาสำหรับเจ้าของโครงการ
– การหาวิธีลดต้นทุนกับช่างประปาไม่ได้หมายความว่าคุณต้องลดคุณภาพของงาน ในความเป็นจริงการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหมายถึงการซื้อประกันหลีกเลี่ยงการซ่อมแซมเพิ่มในอนาคต เรามาลองดูเคล็ดลับเพื่อค้นหาช่างประปาที่เหมาะสมกับงบประมาณที่คุณมีและหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคต
– ให้ช่างประเมินราคาเป็นลายลักษณ์อักษร คุณควรที่จะเข้าใจราคาค่าใช้จ่ายของทุกส่วน
– เปรียบเทียบราคาช่างหลายเจ้า มันเป็นสิทธิของผู้ซื้อที่จะเปรียบเทียบราคาก่อนว่าจ้าง
– ทำความเข้าใจตัวแปรอื่นๆ นอกจากตัวแปรที่ผมได้พูดแล้ว ยังมีตัวแปรอื่นเช่นคุณภาพและความเร็วของงาน หรือวันที่เราต้องการลงระบบ วันหยุดหรือการซ่อมระบบแบบเร่งด่วนก็จะทำให้ค่าแรงแพงขึ้น
– ค่ารถและค่าประเมินงาน ช่างหลายท่านอาจจะคิดค่ารถ ค่าเสียเวลา และค่าประเมินงานก่อนที่จะเริ่มงานด้วยซ้ำ เวลาโทรเรียกช่างให้ตรวจสอบราคาพวกนี้ก่อนด้วยนะครับ
– ถูกที่สุดอาจจะได้งานไม่ดี บางบริษัทเสนอราคาต่อชั่วโมงที่ต่ำกว่า แต่หลังจากนั้นก็คิดค่าอุปกรณ์และค่าแรงเพิ่ม ที่คุณอาจไม่คาดคิด หรือบางทีก็ทำงานไม่เรียบร้อยก็มี
– ทำความเข้าใจระบบประปา ข้อนี้เป็นข้อที่ทำยากที่สุดแต่มีประโยชน์ที่สุด หากเราเข้าใจตัวงานว่าเราทำง่ายหรือยากแค่ไหน เราสามารถต่อรองราคาเพิ่มเติมได้

ติดต่อช่างไฟฟ้า

Scale of work
quite important You need to look at where your work is. Sometimes we go to compare the prices of large contractors. The price will be expensive. Small scale contractors won’t get the job and project owners will lose. But if we take only the minimum wage to calculate, there will be no contractor who accepts it because it will lose. If you don’t have time to see the work, you have to hire someone to come and see the technician again, it will be more expensive. If it is a system work that requires a lot of specialized capabilities, it will cost more.
Start calculating from the minimum wage.
We cannot estimate the minimum wage, but we can use the minimum wage as a base for additional calculations. Let’s try to figure out how many people use in a day and how many work points. And then estimate the price from the wages
Suppose a worker receives 400-500 baht for a worker, 300 baht for a skilled person (based on the minimum labor cost of 300 baht). The technician and his worker can walk 20 meters (buried in the wall) a day of pipe, and be able to see 35-40 baht per meter. Installing PVC pipes is considered easier than other systems because the equipment only has glue and joints. This is the price that the contractor will think. If we hire a contractor again, we may have to calculate the contractor’s profit as well.
How to reduce water supply costs for project owners
– Finding a way to reduce costs with a plumber doesn’t mean you have to compromise the quality of the work. In fact, hiring a specialist means buying insurance avoids future additional repairs. Let’s take a look at some tips to find the right plumber for your budget and avoid future problems.
– Have the technician appraise the price in writing You’d better understand the cost price of every part.
– Compare the prices of many technicians It is the buyer’s right to compare prices before hiring.
– Understand other variables In addition to the variables that I have already mentioned There are other variables such as quality and speed of work. Or the date that we want to enter the system Holidays or urgent system repairs will increase labor costs.
– Car cost and job appraisal Many mechanics may even charge for the car, the cost of time and the cost of an appraisal before the work starts. When calling a technician, check these prices first as well.
– The cheapest might get a bad job. Some companies offer lower hourly rates. But after that, the cost of equipment and labor is added. That you might not expect Or maybe it’s not working properly.
– Understand the water supply system This is the hardest to do but the most helpful. If we understand the work how easy or difficult we are. We can negotiate additional prices.

ติดต่อช่างไฟฟ้า

工作规模
很重要 你需要看看你的工作在哪里。有时我们会去比较大承包商的价格。价格会很贵。小规模的承包商不会得到这份工作,而项目业主会失败。但如果我们只拿最低工资来计算,就没有承包商会接受,因为它会亏损。如果没时间看作品,就得雇人再来看看技师,会比较贵。如果是需要很多专业能力的系统工作,成本会更高。
从最低工资开始计算。
我们无法估计最低工资,但我们可以使用最低工资作为额外计算的基础。让我们试着算出一天有多少人使用以及有多少工作点数。然后根据工资估计价格
假设一名工人获得一名工人 400-500 泰铢,一名技术人员获得 300 泰铢(基于 300 泰铢的最低劳动力成本)。技术人员和他的工人每天可以走20米(埋在墙里)管道,每米可以看到35-40 泰铢。安装PVC管被认为比其他系统更容易,因为该设备只有胶水和接头。这是承包商会想到的价格。如果我们再次聘请承包商,我们可能还要计算承包商的利润。
如何降低项目业主的供水成本
– 寻找降低管道工成本的方法并不意味着您必须牺牲工作质量。事实上,聘请专家意味着购买保险可以避免未来的额外维修。让我们来看看一些技巧,以找到适合您预算的管道工并避免未来出现问题。
– 让技术人员书面估价 您最好了解每个零件的成本价格。
– 比较许多技术人员的价格 在雇用之前比较价格是买方的权利。
– 了解其他变量 除了我已经提到的变量之外,还有其他变量,例如工作质量和速度。或者我们想进入系统的日期假期或紧急系统维修会增加人工成本。
– 汽车成本和工作评估 许多机械师甚至可能会在工作开始前收取汽车、时间成本和评估成本。致电技术人员时,请先查看这些价格。
– 最便宜的人可能会得到一份糟糕的工作。一些公司提供较低的小时费率。但在那之后,设备和劳动力的成本又增加了。您可能没有想到 或者它可能无法正常工作。
– 了解供水系统 这是最难但最有帮助的。如果我们了解工作的难易程度。我们可以协商额外的价格。

ติดต่อช่างไฟฟ้า