ลักษณะของงานช่างพื้นฐาน

ลักษณะของงานช่างพื้นฐาน
งานช่างพื้นฐานแต่ละงาน มีลักษณะต่าง ๆ กัน ดังนี้
1.งานไฟฟ้า
สภาพความเจริญของโลกในปัจจุบัน มีผลทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ในลักษณะของพลังแสงสว่าง พลังความร้อน และพลังงานกล งานไฟฟ้าในงานช่างพื้นฐาน สามารถปฏิบัติได้ทั้งชายและหญิง เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ซึ่งจะต้องรู้จักเครื่องมือเครื่องใช้ วิธีใช้ และการเก็บบำรุงรักษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ สามารถจัดหาและนำมาใช้ได้อย่างประหยัดและปลอดภัย

2. งานช่างประปา
น้ำเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ มีระบบประปาที่ดีมีประสิทธิภาพ จึงหมายถึงความสะดวกสบาย สุขภาพและพลานามัยของผู้อยู่อาศัย ดังนั้นความรู้เรื่องระบบน้ำประปา ระบบการระบายน้ำโสโครก สุขภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนวิธีการจัดระบบการประปา การซ่อมบำรุงรักษา จึงเป็นสิ่งจำเป็น สามารถศึกษาและปฏิบัติได้ทั้งชายและหญิง

3. งานช่างไม้
งานไม้เป็นงานช่างที่ใช้ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ ต้องมีความอดทน ขยัน มีความรับผิดชอบสูง สามารถนำทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นไม้มาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ได้อย่างเหมาะสม ทั้งที่จะต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือและกระบวนการในการใช้ จึงจะสามารถทำงาน ไม้ได้อย่างสวยงาม เรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือและใช้วัสดุ งานช่างไม้ในงานช่างพื้นฐานเป็นงานช่างไม้เบื้องต้น สามารถปฏิบัติได้ทั้งชายและหญิง เช่น การรู้จักเครื่องมือเครื่องใช้ วิธีการใช้วัสดุ และการเก็บรักษา การซ่อมบำรุงสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์ ส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน เป็นต้น

4.งานช่างปูน
เป็นงานอาชีพ และเป็นงานที่ผู้ครองเรือนควรต้องศึกษา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่างปูนภายในบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ เช่น การซ่อม สร้างบำรุงรักษา
ส่วนต่าง ๆ ของบ้านที่ทำด้วยปูน ต้องรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ การจัดหาวัสดุนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

5. งานช่างโลหะ
งานช่างโลหะแผ่นสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องใช้เครื่องตกแต่งภายในบ้านได้อย่างสวยงาม งานโลหะเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะ แรงกาย ความอดทน ความประณีต เทคนิค และวิธีการ จำเป็นที่จะต้องศึกษารู้จักเครื่องมือ วิธีใช้ การดูแลรักษา และสามารถจัดหาวัสดุนำมาใช้งาน ได้อย่างเหมาะสม

6. งานช่างสี
งานช่างสี เป็นงานช่างขั้นสุดท้ายของงานช่างหลายแขนง เช่น งานไม้ งานปูน และงานโลหะ เพื่อตกแต่งงานที่จัดทำสำเร็จแล้ว ให้ดูเรียบร้อยสวยงาม งานช่างสีนอกจากจะทำให้เกิดความสวยงามเรียบร้อยแล้ว ยังช่วยให้งานแต่ละชิ้นมีความคงทนถาวรยิ่งขึ้น ยืดอายุ การใช้งานให้ยาวนานขึ้น งานช่างสีมีหลักวิธีการ เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุที่ต้องศึกษา จึงจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานช่างสีเป็นงานที่ทำได้ทั้งชายและหญิง

ติดต่อช่างไฟฟ้า

Characteristics of basic mechanic work
Each basic mechanic job has different characteristics as follows:
1. Electrical work
The current state of prosperity of the world affects the daily life of human beings in the form of light power, heat power and mechanical power, electrical work in basic mechanic work. It can be practiced by both men and women. Because it is a work related to daily life which must know the tools, tools, how to use and maintenance as well as equipment They can be supplied and used economically and safely.
2. Plumber work
Water is a fundamental necessity for human life. Have a good and efficient water supply system therefore means convenience Health and wellness of residents Therefore, knowledge of the water supply system sewage drainage system, sanitary ware, tools, equipment, materials, as well as methods for organizing the water supply system maintenance therefore it is necessary can study and practice both men and women
3. Carpentry work
Woodworking is a craftsmanship that takes skill and creativity. Must have patience, diligence, and high responsibility. Able to use natural resources that are wood to create toys and use them appropriately. Both must be skilled in using tools and processes in using them. So it can work The wood is beautiful, neat, efficient in the use of tools and materials. Carpentry work in basic carpentry work is basic carpentry work. Can be practiced by both men and women, such as knowing the tools material method and storage Maintenance of home appliances such as furniture, building components, etc.
4. Masonry work
It is a professional job and a job that householders should study. To be able to perform minor home plastering tasks such as repairs, builds, maintenance
parts of the house made of cement Must know and learn about tools. Proper supply of materials
5. Metal work
Sheet metal work can be used to create beautiful home decoration appliances. Metal work is a work that requires skill, physical effort, patience, sophistication, technique and method. It is necessary to study the tools, methods of use, maintenance, and to be able to procure materials for use. Properly
6. Painter’s job
Paint work is the final work of many craftsmen work such as wood work, plaster work and metal work to decorate the finished work. To look neat and beautiful Painter’s work in addition to making it beautiful already. It also allows each work to be more durable, prolonging the service life longer. There are principles of paint work. Tools and materials to study, so it can work efficiently. Painter’s job is a job that can be done by both men and women.

   ติดต่อช่างไฟฟ้า

基础机械工作的特点
每个基础机械工作都有不同的特点,如下所示:
1. 电气工作
当前世界的繁荣状态以光能、热能和机械能的形式影响着人类的日常生活,电力工作中的基础机械工作。男女都可以练习。因为它是与日常生活相关的工作,必须知道工具、工具、如何使用和维护以及设备才能经济、安全地供应和使用。
2. 水管工
水是人类生活的基本必需品。因此,拥有良好高效的供水系统意味着方便居民的健康和福祉 因此,了解供水系统污水排放系统、卫生洁具、工具、设备、材料以及组织供水系统维护的方法有必要男女都可以学习和实践
3.木工工作
木工是一项需要技巧和创造力的手工艺。要有耐心,勤奋,责任心强。能够使用木材等自然资源来制作玩具并适当地使用它们。两者都必须熟练使用工具和使用它们的过程。所以它可以工作 木材美观,整洁,工具和材料的使用效率高。基础木工工作中的木工工作是基础木工工作。男女皆可练习,如了解家具、建筑构件等家电的工具材质方法及储存保养。
4. 砌筑工作
这是一份专业的工作,也是家庭主妇应该学习的工作。能够执行小型家庭抹灰任务,例如维修、建造、维护
房子的一部分由水泥制成 必须了解和了解工具。适当的材料供应
5. 金属加工
钣金加工可用于制造精美的家居装饰用具。金属工作是一项需要技巧、体力、耐心、复杂性、技术和方法的工作。需要学习工具、使用方法、保养方法,能够采购到使用的材料。适当地
6. 画家的工作
油漆工作是许多工匠工作的最后工作,如木工、石膏工和金属工,以装饰成品。使画家的作品看起来既整洁又漂亮,而且已经很漂亮了。它还可以让每件作品更加耐用,延长使用寿命。有油漆工作的原则。学习的工具和材料,因此它可以有效地工作。画家的工作是男女都可以完成的工作。

ติดต่อช่างไฟฟ้า